Læs først Translator’s Handbook!

Den fortæller lidt om koncepterne og hvilke retningslinjer, vi oversætter efter. Især to ting er vigtige:

 1. Oversæt til korrekt dansk.
  Det vil især være udfordring med sammensatte ord og kringlet sprog
 2. Oversæt i originaltekstens ånd.
  Udvikleren har valgt en bestemt stil, og den skal så vidt muligt følges. Er originalen formel skal oversættelsen også være det. Er originalen frisk og lidt provokerende, så skal du forsøge at ramme samme stil.

Vejledning for oversættere til dansk

Indledning

Målet for gruppen af sprogredaktører er, at brugere/besøgende skal opleve, at alt føles naturligt og forståeligt, når man besøger et WordPress websted på dansk.

Hvis du tænker på, at der er mange forskellige personer (i princippet udelukkende frivillige kræfter), der på forskellige måder tager del i arbejdet med at tilpasse WordPress til en dansk kontekst; så giver det god mening at der må være nogle ensartede sproglige retningslinjer, da teksterne på et websted består af strenge fra WordPress-kernen, tema og sikkert også en del plugins.

To hovedområder for denne ’standardisering’ er:

 • Skrivestil
  Skriver du ”Halløjsa” eller ”Goddag”?
 • Terminologi
  Altså ensartet ordvalg for den samme funktion. Fx kan det engelske ”Post” oversættes til post, artikel eller tekst. Men her er valget faldet på at bruge ”indlæg” som den gennemgående term.

Dokumentet her er tænkt som et hjælpemiddel, snarere end en regelbog. I tvivl stilfælde vil det altid være godt snakke det igennem med andre oversættere (fx via Slack). Efter behov bør også dette dokument opdateres.

Her finder du desuden også en række praktiske råd og hjælpemidler rettet mod dig, der gerne vil hjælpe med at oversætte WordPress til dansk.

Den første version er skrevet i juni 2018 af Morten Ellegaard Larsen (brugernavn ellegaarddk) under kraftig indflydelse af Tor-Björn Fjellners (tobifjellner) svenske version ” Stil- och komma igång-guide för översättningar till svenska”.

Sproglig stil

Oversættelser på WordPress.org skal være lette at forstå. Gå efter venlighed, tydelighed, gør det kortfattet og skriv med aktivt sprog. Det handler selvfølgelig om at oversætte selve meningen, men det er også vigtigt at sproget flyder godt. Læseren skal føle at teksten virkelig er skrevet på dansk og ikke indeholder for eksempel engelske vendinger, der bare er oversat ord for ord.

Læs og forstå kildeteksten. Forsøg derefter at sige det samme så naturligt som muligt på dansk og med samme information som originalteksten.

Anvend moderne hverdagssprog. Anvend aktivt sprog, da det som regel opfattes hurtigere og giver kortere og lettere forståeligt sprog. Altså hellere: ”Opret tabellen ved at trykke på knappen” end ”Når knappen trykkes ned, oprettes tabellen”.

I sprogversionen da_DK bruger vi generelt tiltaleformen ”du”. Ordet ”de” finder du kun i de tilfælde, hvor teksten henvender sig til flere personer samtidigt.

Faldgruber i oversættelse

Indimellem er vi tvunget til at lave bogstavelige oversættelser for at den danske version skal kunne fungere teknisk. Så langt hen ad vejen som det er muligt, skal vi forsøge at finde et sprogbrug, der fungerer på dansk, men det vigtigste er at alle nødvendige fakta følger med over i den oversatte version.

WordPress.org forsøger at anvende en munter og personlig sprogstil, der blandt kommer til udtryk i forskellige spøgefulde formuleringer. Hvis du ikke under oversættelsen kan finde en sjov formulering, der samtidig virker naturlig på dansk, så er det bedre at lade være end at forsøge at oversætte 100%.

Undgå så vidt muligt slangudtryk og alt for snævre fagudtryk, hvis du ikke er sikker på at udtrykket er så alment kendt at misforståelser kan udelukkes. Her er det også vigtigt, hvem teksten henvender sig til. Tekster som vises for besøgende på et websted skal generelt være skrevet i et enklere sprog og uden unødvendige IT-udtryk ,mens du i fx fejlkoder i API-grænsefladen (som i princippet kun læses af udviklere) ofte kan lade en del fagudtryk stå i den engelske version.

Vær ikke bange for at flytte om på ordene.
Eksempel: ”Adjust the %s setting.” kan godt oversættes til “Tilpas %s-indstillinger”, men det bliver sprogligt smidigere ved at skrive ”Tilpas indstillinger for %s.”

Pas på sammensatte ord. Ved oversættelse fra engelsk til dansk sker det nemt, at du bare oversætter engelske udtryk ord for ord og derved overser, at de på dansk bør skrives som sammensatte ord for at lette forståelsen og få sproget til at flyde let.

Tegnsætning

Citationstegn (””)

På engelsk bruges ofte forskellige citationstegn før og efter citatet. På dansk bruger vi buede citationstegn (”, Alt-0148 eller ”) både før og efter citatet.

For nemheds skyld bruger en del udviklere lige citationstegn (″). Med mindre det indgår som en del af kode i fx HTML-tags, så ændres disse til de grafisk korrekte tegn ved oversættelsen.

Citationstegn placeres helt op ad citatet uden mellemrum imellem.

Apostrofer (´)

På dansk bruger vi ikke apostrof for at vise genitiv. I tilfælde hvor hovedordet slutter på -s kan der dog bruges s’ – eller man kan forsøge at omskrive sætningen.

Accenttegn

På dansk bruger vi kun accent aigu (´= accent aigu). Det er et hjælpetegn, som der ikke er et krav om at bruge. Der er intet ord i Retskrivningsordbogen som altid skal skrives med accent. I den danske oversættelse af WordPress bruger vi derfor ikke accenttegn. Det vil sige, at vi ikke bruger det i ord som håndtér, redigér eller idé. Der er dog en undtagelse. Ved et trykstærkt én elle ét. Hvis det er vigtigt i konteksten.

Komma (,)

Komma bruges rundt om indskudte sætninger. Komma i tekst efterfølges altid af et mellemrum.

Eksempel: Tabellerne i teksten, som indsættes bagefter, skal helst være centrerede.

Komma bruges ved opremsning af flere end to elementer. Der skal ikke være komma før og/eller der markerer det sidste element.

Eksempel: Baggrunden kan være brun, blå eller rød.

Komma anvendes også ved markering af, hvor decimalerne i et tal begynder. Bemærk at på engelsk/amerikansk bruger man normalt komma som tusindtalsmarkering og punktum som decimalmarkør.

Punktum (.)

Punktum bruger du ved betydningsafslutning.

Punktum bruger du ved forkortelser. Slutter sætningen med en forkortelse sættes kun et punktum.

Rubrikoverskrifter og knapetiketter afsluttes IKKE med punktum. Vær opmærksom på, om kildeteksten slutter med punktum eller ej.

Kolon (:)

Kolon viser at en opremsning følger efter. Kolon efterfølges altid af et mellemrum.

Semikolon (;)

På engelsk bruger man ofte semikolon til at angive en halvlang pause. Undgå det på dansk. I de fleste tilfælde fungerer det bedre at skrive punktum eller en tankestreg – og ved opremsninger at bruge kolon. Semikolon efterfølges altid af et mellemrum.

Skråstreg (/)

Nogle gange bruger man skråstreg i betydningen og eller eller. Hvis pladsen tillader det, er det som regel bedre at skrive det ud. Når skråstreg bruges på dansk skal den aldrig omgives af mellemrum.

Eksempel: Medbring kuglepen og/eller blyant.

Hårdt mellemrum ( )

Hvis der er risiko for at et linjeskifte havner mellem dele af et længere tal kan html-koden   bruges som et ’hårdt mellemrum’, der binder de adskilte dele sammen til et ord. Den kan også anvendes mellem et tal og den tilhørende enhedsangivelse, fx ”Højest tilladte hastighed er 6 km/t”.

Ellipse (…)

De tre punktummer skrives som et tegn, enten med Alt-0133 eller med HTML-koden ….

Sammensatte ord

Den bedste oversættelse af et udtryk, som på engelsk består af flere ord, kan på dansk ende med at være bare et sammensat ord: ”Table of contents” bliver til ”Indholdsfortegnelse”. Undgå dog at bygge alt for lange sammensatte ord, som kan gøre teksten svær at læse og sværere at ord-dele pænt.

I de tilfælde er det bedre at omskrive teksten – eller til nød opdele det normalt sammensatte ord.

Forkortelser

I almindelighed bør vi primært skrive hele ordet ud og undgå forkortelser. Men det kan være den bedste løsning, hvor forkortelsen er blevet den almindelige betegnelse (fx tv, pc) eller pladsen er trang.

Store eller små bogstaver?

Ved almindeligt anvendte forkortelser kan du med fordel bruge Dansk Sprognævns forslag (https://dsn.dk/retskrivning/retskrivningsregler/a7-11-14/a7-14)

Ved forkortelse af fx et virksomhedsnavn bruger vi grundreglen om, at det staves med store bogstaver, hvis det udtales bogstav for bogstav for bogstav (DSB, PET), men med små bogstaver (stort begyndelsesbogstav) når forkortelsen udtales som et ord (Ikea, Coop).

Navne på temaer og plugins

Navne på pluginsog temaer betragter vi som egennavn. Derfor oversætter vi dem IKKE, heller ikke selvom navnet består af ord eller fraser som i andre sammenhænge kunne oversættes. Plugin’et ”Health Check” hedder altså det samme på dansk. (Men menupunktet som det skaber er oversat, da det angiver funktionen!)

Dato og tidsformater

I visse projekter forventes du at oversætte sætninger, der ser for eksempel sådan ud: ” F j, Y @H:i:s”

Dette er en formateringskode for dato og tid. For mere information om disse formateringskoder kan du kigge på https://secure.php.net/manual/en/function.date.php.

Engelsk (format/eksempel)         Dansk (format/eksempel)

F jS, Y @ H:i:s                                     j. F Y kl. H:i:s
January 3rd, 2013 @ 20:59:20     3. januar 2013 kl. 20:59:20

M j, Y g:i a                                            j. M Y H:i
Jan 3, 2013 8:59 PM                        3. jan 2013 20:59

n/j, y                                                      Y-m-d
1/3, 13                                                  2013-01-03

Tidsperioder

Mellemlang streg(en-dash) anvendes ved udtryk i stil med ”Åbent 9–15”. Dette tegn kan dannes med Alt+0150 eller skrives med HTML-koden – Tegnet skal ikke omgives af mellemrum.
Bemærk, at en-dash ikke kan erstatte det andet led i udtryk som fra – til, mellem – og. Man skriver i så fald begge led helt ud: ”Mellem 9 og 15”, ”Fra januar til marts”.

Procent

I brødtekst undgår vi tegnet % og skriver det i stedet som ”procent”. I tabeller og lignende skal der være mellemrum (gerne hårdt mellemrum) mellem tallet og procenttegnet.

I de tilfælde hvor en oversættelse tydeligvis indeholder CSS-kode med procenttegn skal der ikke indsættes mellemrum mellem tal og tegn.

Store bogstaver

Ny sætning indledes med stort bogstav, egennavne skrives med stort bogstav. I overskrifter er det på engelsk almindeligt at alle betydningsbærende ord skrives med stort –på dansk skrives kun først ord med stort.

Firmanavne, varemærker og lignende (samt i programkode) skal brugen af versaler følge originalen: WordPress, Microsoft Word osv.

Oversæt WordPress

Alle versioner, plugins og temaer, der er afleveret til WordPress Repository, ligger her og venter på en oversættelse

https://translate.wordpress.org/locale/da

Translation Consistency

Et fantastisk redskab til at sikre en ensartethed på tværs af plugins og oversættere. Brug det gerne ofte, så du benytter samme terminologi som tidligere.

https://translate.wordpress.org/consistency

WordPress slack kanal

Langt det meste kommunikation i det samlede WordPress fællesskab sker i Slack:
https://make.wordpress.org/chat/

Det kræver en invitation at komme med i den danske Slack, men du kan danne din egen invitation på dette link:

http://wpdk.herokuapp.com/

God arbejdslyst!